Özel Duygu Hastanesi

Veri Saklama ve İmha Politikası

EKİP SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI


 • VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ

Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (Şirket’), bünyesinde bulunan Kişisel Veriler bakımından işbu Politikaya ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere
uygun davranmayı taahhüt eder.

 • POLİTİKANIN AMACI

İşbu politikanın amacı, Şirket faaliyetlerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamında, kişisel verilerin korunmasına yönelik yöntem
ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.

 • POLİTİKANIN KAPSAMI

Şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler, hizmet alan kişiler (hastalar) ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketin sahip olduğu ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır. İşbu Politika, KVKK ve ilgili mevzuat gerektirmesi halinde yahut Şirketin Veri Sorumlusu
Temsilcisi yahut yönetimin gerekli gördüğü hallerde, kanuni yükümlülükleri gözetmek
koşuluyla zaman zaman değiştirilebilir.

 • TANIMLAR

Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini

Çalışan 

Şirket personelini

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini

Kişisel Veri İşleme Envanteri 

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirdikleri kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Periyodik İmha 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi

Veri İşleyen 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Açık Rıza

 Kişisel Veri Sahiplerinin verilerinin işlenmesine dair bilgilendirilmeye dayalı olarak ve herhangi bir koşula bağlı olmaksızın, özgür iradeleriyle açıkladıkları rızayı

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kanun

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Yönetmelik

28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

https://duyguhastanesi.com.tr adresinden ulaşılabilecek, Şirket elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı ifade eder. 

 • KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ İLKELERİ

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk Olarak İşlenmesi

Kişisel Veriler, Şirket tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük
esasına dayalı olarak işlenir. Ölçülülük esası ile kast edilen, şirket faaliyetleri için
gerektiği kadar kişisel verinin, gerekli olan süre boyunca işlenmesidir.


5.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olması için Gerekli Önlemlerin Alınması

Şirket, Kişisel Verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri
alır ve Veri Sahibinin Kişisel Verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili
Kişisel Verileri günceller.


5.3. Kişisel Verilerin Belirli, Meşru ve Açık Amaçlar Doğrultusunda İşlenmesi

Kişisel Verilerin işlenmesinden önce Şirket tarafından Kişisel Verilerin hangi amaçla
isleneceği belirlenir. Bu kapsamda, Veri Sahibi KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatılır ve gereken hallerde Açık Rızaları alınır.


5.4. Kişisel Verilerin İslendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü̈ Olması

Şirket, Kişisel Verileri, Veri Sahibinden alınan Açık Rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda ve bununla bağlantılı olacak şekilde sınırlayarak ölçülülük esasına uygun olarak işler.


5.5. Kişisel Verilerin Gerektiği Kadar Muhafaza Edilmesi ve Silinmesi


5.5.1.  Şirket, Kişisel Verileri işlenme amacına uygun olarak şirket faaliyetleri için
gerektiği kadar ve ayrıca kanun, yönetmelik vb tüm yasal mevzuat kapsamında sorumluluğunun bulunduğu, hak sahipliğinin ispatı amacı ile korunması gerektiği süre kadar muhafaza eder. 

5.5.2.  Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra Kişisel
Veriler silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir. İşbu halde, Şirketin Kişisel
Verileri aktardığı 3. Kişilerin de Kişisel Verileri Silmesi, Yok Etmesi yahut
Anonim Hale Getirmesi için gerekli bildirimler yapılır.

5.5.3. Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinden Veri
Sorumlusu Temsilcisi sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Veri
Sorumlusu Temsilcisi tarafından oluşturulur.

 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

Şirket nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur. Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Şirket her halükarda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

a) Matbu ortamlar

:

Verilerin kâğıt, film veya mikrofilmler vb dijital olmayan ortamda temin edilerek saklandığı veya işlendiği ortamlar.

b) Yerel dijital ortamlar

:

Şirket bünyesinde yer alan bilgisayarlar, sunucular, sabit ya da taşınabilir, optik diskler gibi sair dijital ortamlar.

c) Bulut ortamlar

:

Şirket bünyesinde yer almamakla birlikte, Şirketin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır. 

 

6.1.  ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirket, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu tedbirler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

6.1.1. Teknik Tedbirler

Şirket, kişisel verilerin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

 • Sızma (penetrasyon) testleri ile kurumumuz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmakta
 • Kurumun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmakta
 • Erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürleri oluşturulmakta ve uygulanmakta
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmakta,
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmakta,
 • Erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulmakta,
 • Saklama ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmakta ve kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta,
 • Hukuka aykırı işlemeyi önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirler alınmakta,
 • Yetki matrisi uygulanmakta,
 • Hukuka aykırı işleme tespiti halinde ilgili kişiye ve kurula bildirmek için bir sistem ve altyapı oluşturulmakta,
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmakta,
 • Güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmakta,
 • Bilgi sistemleri güncel halde tutulmakta,
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik politika ve prosedürler belirlenmekte,
 • Erişim yetki ve rol dağılımı net olarak tanımlanmakta, periyodik yetki kontrolleri gerçekleştirilmekte,
 • Bu verilerin işlendiği elektronik ortamda kriptografik yöntemler kullanılmakta, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta,
 • İşlem kayıtları loglanmakta,
 • Güvenlik testleri düzenli yapılmakta,
 • E-Posta yoluyla aktarım gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta veya kep kullanılarak, sunucular arasında aktarım ise sftp yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

 

6.1.2. İdari Tedbirler

Şirket, kişisel verilerin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki İdari tedbirleri almaktadır:

 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce kurum tarafından, ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte,
 • Çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmakta,
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü uygulanmakta,
 • Kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmakta ve çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmekte,
 • Çalışanların niteliği ve teknik bilgi/becerisinin geliştirilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmenin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri ve ilgili mevzuatlar hakkında eğitimler verilmekte,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli eğitimler verilmekte,
 • Bu verilerin işlendiği ve saklandığı ortamların güvenlik önlemleri alınmakta,
 • Yetkisiz giriş çıkışlar engellenmekte,
 • Kağıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

6.1.3. Şirket İçi Denetim

ŞİRKET, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, en uygun şekilde muhafazasını sağlamak amacı ile şirket içi denetimler yapmaktadır. Şirket içi denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da aykırılık tespit edilmesi halinde bu eksiklik veya aykırılık kusurlar derhal giderilir. Denetim sırasında ya da sair bir şekilde Şirket sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, Şirket bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

7.1. Saklama Nedenleri

Şirket bünyesinde saklanan ve işlenen kişisel verilere ilişkin amaç ve nedenler;

 • İşveren olarak iş sözleşmelerinden ve mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İşe alım faaliyetleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • SGK, İşkur ve diğer resmi ve yetkili mercilerin taleplerinin yerine getirilmesi,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Mesai saatlerinin takibinin yapılması,
 • Faaliyetlerin başta sağlık mevzuatları olmak üzere tüm mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 • Hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Hizmet verilmesi süreçleri ile hizmete dayalı sözleşme ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

7.2. İmha Nedenleri

Şirket bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu nedenler;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
 • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

7.3. İmha Yöntemleri

Şirket, Kanuna ve sair mevzuat ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket tarafından en çok kullanılan imha yöntemleri aşağıdaki gibidir:

7.3. 1.Silme Yöntemleri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Karartma

Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep gibi usuller kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır

Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Yazılımdan güvenli olarak silme

Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

Merkezi sunucudan güvenli olarak silme

Merkezi sunucuda yer alan ofis dosyaları dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinir veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim hakları kaldırılır.

Taşınabilir medyadan güvenli olarak silme

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler şifreli olarak saklanmakta ve bu ortamlara uygun yazılımlarla silinmektedir.

Veri tabanlarından güvenli olarak silme 

Veri Tabanları Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmektedir.

 

7.3.2. Yok Etme Yöntemleri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel yok etme

:

Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.

Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel yok etme

:

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Yazılımdan güvenli olarak silme

:

Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

7.4 SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

7.4.1. Saklama Süreleri

 

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

 

Çalışan

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri ile sağlık raporu bilgileri

İş akdinin hitamından itibaren 10(on) yıl süre ile muhafaza edilir.

Sağlık raporu bilgileri mevzuat gereği iş akdinin hitamından itibaren 15 yıl muhafaza edilir.

Çalışan Yakınları

Acil durum halinde iletişime geçilebilecek ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çalışan yakını ad-soyad ve iletişim bilgileri

İlgili çalışanın işten ayrılmasından itibaren 6 ay süre ile muhafaza edilir.

Çalışan

Maaş ödemeleri kapsamındaki banka hesap bilgileri

İş akdinin hitamından itibaren 10(on) yıl süre ile muhafaza edilir.

Çalışan

Personel kartı içerisinde kimlik, fotoğraf, meslek bilgileri

İş akdinin hitamından itibaren 10(on) yıl süre ile muhafaza edilir.

Çalışan

HBYS sistemine kullanıcı kaydı kapsamında kimlik, özlük, işlem güvenliği, iletişim bilgileri

İş akdinin hitamından itibaren 10(on) yıl süre ile muhafaza edilir.

Çalışan Adayı

Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler

Sürecin sona ermesinden itibaren 6 ay süre ile muhafaza edilir.

Hastalar

Hizmet sunulması kapsamında kimlik, iletişim, sağlık, cinsel hayat, lokasyon, müşteri işlem, biyometrik veri bilgileri

Doğum bilgileri hariç olmak üzere mevzuat gereği 20 yıl muhafaza edilir.

Müşteriler

Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde iletişim bilgileri

Açık rıza devam ettiği sürece

Hizmet alınan kişiler

Hizmet alım sözleşmesi kapsamında kimlik, özlük, iletişim, işlem güvenliği, finans bilgileri

Hizmetin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilir.

Ürün veya Hizmet Aınan Kişi, Müşteri veya Tedarikçi

Ürün/hizmet alımı kapsamında kimlik, iletişim, finans bilgileri

Sözleşme ilişkisinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilir.

Çalışanlar, iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişiler, hastalar, ziyaretçiler

Kamera görüntüleri, 

Kayıt tarihinden itibaren 2ay süre ile muhafaza edilir.

Hissedarlar

Kimlik bilgileri, iletişim ve adres bilgileri, banka hesap bilgileri ve imza sirküleri

Şirket ile ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilir.

Çalışanlar/Hissedarlar/

Müşteriler/tedarikçiler/hastalar

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, talep ve şikayet bilgileri

Hukuki sürecin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilir.

Çalışanlar ve Hissedarlar

Log kayıtları

Mevzuat gereği 2 yıl süre ile muhafaza edilir.

Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

7.4.2.   İmha Süreleri

Şirket; Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden Şirket’ e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirket talebe konu kişisel verileri, talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  Şirket’ in talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. Şirket, her halde yapılan işlemle ilgili kişiye bilgi verir.
 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

7.5. PERİYODİK İMHA

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; Şirket işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imha süreçleri ilk kez 01/01/2018 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.

7.6. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

Şirket, gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

 1. GÜNCELLEME VE UYUM

Şirket, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

 

Profile Picture
Özel Duygu Hastanesi Online
×
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?